Zasady rekrutacji

 

Kandydaci na studia  niestacjonarne przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych.

Kandydaci na studia I stopnia składają następujące dokumenty:
Kandydaci na studia II stopnia składają następujące dokumenty:
 1. podanie do Rektora na formularzu wewnętrznym uczelni,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 5. kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu),
 6. potwierdzenie dokonania opłaty:
  –  za I msc. nauki  w wysokości: 390 zł
    9 zł (opłata za indeks i legitymację), 
  łącznie: 399 zł

Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się i podpisania poniższej umowy:

Umowa w sprawie wysokości i warunków pobierania opłat związanych  z odbywaniem studiów I stopnia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie (Bezpieczeństwo narodowe II stopień)) <- zobacz

Tabela opłat promocyjnych na czesne dla rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 <-zobacz

 Dodatkowe promocje <- zobacz

 Dokumenty należy składać w terminie: od 14 maja 2018 r. – 31 października 2018 r. w siedzibie uczelni: przy ul. Gen. J. Zajączka 7, 01- 518 Warszawa, III piętro – pokój nr 1, w godz. 8.30 – 15.30 – od poniedziałku do piątku,  9.00 – 13.00 – w sobotę.