W WSBiO działa system przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz pomocy materialnej takie jak:
– zapomoga
– stypendia socjalne
– stypendia naukowe
– stypendia specjalne – dla niepełnosprawnych

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, zapomogi, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych studentów (naukowe), przyjmowane będą w do dnia 14 października br. w Księgowości lub w Dziekanacie.

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium socjalnego:

 1. Załącznik nr 1 wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
 2. Załącznik nr 4 wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 3. Załącznik nr 5 oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 4. Załącznik nr 6 oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym…
 5. Załącznik nr 7 oświadczenie o dochodzie zwolnionym z opodatkowania i niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 6. Załącznik nr 8 oświadczenie studenta o samodzielności finansowej
 7. Załącznik nr 9 oświadczenie studenta o prowadzeniu -nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
 8. Załącznik nr 12 oświadczenie o braku dochodów
 9. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 10. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe
 11. Załącznik nr 13 oświadczenie studenta o braku zmian sytuacji materialnej
 12. Załącznik nr 2 wniosek o stypendium socjalne kontynuacja
 13. Załącznik nr 10 oświadczenie studenta o utracie/uzyskaniu dochodu
 14. Załącznki nr 11 wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o przyznanie zapomogi:

 1. Załącznik nr 18 wzór wniosku o przyznanie zapomogi
 2. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

 1. Załącznik nr 14 wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 2. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 3. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe

Wnioski/Oświadczenia dla osób ubiegających się o stypendium dla najlepszych studentów (naukowe):

 1. Załącznik nr 15 wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 2. Załącznik nr 19 oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej
 3. Załącznik nr 20 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe

Przyznane stypendia  – semestr letni 2017/2018:

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – Bezpieczeństwo wewnętrzne <zobacz

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – Bezpieczeństwo narodowe <zobacz

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością <zobacz

Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością <zobacz

Stypendium socjalne <zobacz