ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ W LOTNICTWIE CYWILNYM

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych na studia podyplomowe:

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OCHRONĄ W LOTNICTWIE CYWILNYM

realizowane na Wydziale Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie.

samolot 1

Celem studium jest uzyskanie przez jego absolwentów kwalifikacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem (SMS) oraz ochroną przed atakami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym. W szczególności dotyczy to pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego podmiotów zarządzających portami lotniczymi, linii lotniczych, agentów obsługi naziemnej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Straży Granicznej, Policji, podmiotów wykonujących zadania w zakresie ochrony obiektów lotnictwa cywilnego.

Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie SMS i systemu ochrony w portach lotniczych poprzez przekazanie wiedzy oraz umiejętności kierowania zasobami ludzkimi. Managerowie muszą posiadać zdolność rozwiązywania wszelkiego rodzaju problemów, w tym także konfliktów interpersonalnych na poziomie zarówno zarządzanej organizacji, jak i poza nią, a także muszą podejmować decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem oraz z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi.

Bardzo istotną kwestią jest właściwe przygotowanie kadry kierowniczej do realizacji zadań związanych z naborem, selekcją oraz szkoleniem personelu w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w rozumieniu „safety” i „security”.

Założone zadania edukacyjne będą realizowane w drodze przekazania wiedzy teoretycznej oraz w ramach zajęć objętych programem ćwiczeń, w tym – co stanowi nowy element – ćwiczeniami praktycznymi na lotnisku użytku publicznego. Kolejną nowością będzie wykorzystanie podczas zaplanowanych warsztatów specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do optymalizacji złożonych procesów operacyjnych zachodzących w portach lotniczych, ukierunkowanych na poprawę przepustowości poszczególnych elementów infrastruktury lotniskowej oraz na poprawę bezpieczeństwa operacji lotniczych

Plan przedmiotowy studiów

Zajęcia prowadzić będą eksperci posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie w lotnictwie cywilnym, w tym w zakresie problematyki dotyczącej bezpieczeństwa: Piotr Wieczorek, Lidia Borowicz, Michał Domański, Jan Malawko, Radosław Paruzel.

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Czesne tylko 390 zł za miesiąc !

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Edycja 2017/2018: Dokumenty należy składać do dnia 15 lutego 2018 r.

Punkt rekrutacyjny:
ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl
Pok. nr 3, III piętro.
Godziny przyjęć:od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30, w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.
W tytule wpłaty należy wpisać: SP BL
Numer rachunku bankowego:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Oddział 2 PKO BP w Warszawie
45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM

Pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych na studia podyplomowe:

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM

cięż. jpg

Studia skierowane są m. in. do pracowników Inspektoratu Transportu Drogowego, Menadżerów, Kierowników i pracowników branży transportu lądowego.

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z :

poprawą bezpieczeństwa w transporcie drogowym;

zwiększeniem poziomu przestrzegania prawa przez kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe;

ochroną rynku transportowego przed naruszeniem zasad uczciwej konkurencji;

ochroną środowiska naturalnego;

przeciwdziałaniem zagrożeniom korupcyjnym;

współdziałaniem z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową i zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczaniem przestępstw gospodarczych.

Plan przedmiotowy studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Czesne tylko 390 zł za miesiąc !

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie w terminie

od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. na semestr zimowy

Punkt rekrutacyjny:

ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Pok. nr 3, III piętro.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,

w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.

W tytule wpłaty należy wpisać: SP Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Oddział 2 PKO BP w Warszawie

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Pod patronatem merytorycznym Sasma Europe – firmy o zasięgu międzynarodowym, wdrażającej najlepsze wzorce i praktyki stosowane w świecie bezpieczeństwa biznesu

people at the meetingZapraszamy na studia podyplomowe:

BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE

Studia skierowane są do osób, które zajmują się bezpieczeństwem funkcjonowania instytucji i/lub przedsiębiorstwa.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy profesjonalnej wiedzy z zakresu zagrożeń w nowoczesnym biznesie (zagrożenia środowiskowe, osobowe, informacji, teleinformacyjne), podstaw zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie, zasad tworzenia polityki bezpieczeństwa w świetle norm ISO, przygotowania polityki bezpieczeństwa instytucji oraz poznania praktycznego wymiaru działań kontrolno-sprawdzających.

Plan przedmiotowy studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Promocja na rok akademicki 2015/2016!

Czesne tylko 390 zł za miesiąc – przez cały okres trwania nauki (Cena regularna 600 zł za miesiąc)

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie w terminie:

od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. na semestr zimowy

Punkt rekrutacyjny:

ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Pok. nr 3, III piętro.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,

w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.

W tytule wpłaty należy wpisać: SP Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Oddział 2 PKO BP w Warszawie

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Zapraszamy osoby posiadające wyższe wykształcenie (licencjat, inżynier, magister) zainteresowane podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych na studia podyplomowe:

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

audyt ochrony 1

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji w zakresie audytu ochrony w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W szczególności propozycja skierowana jest do funkcjonariuszy i pracowników średniego i wyższego szczebla kierowniczego: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Służby Ochrony Lotniska,Straży Granicznej, Służby Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ramach funkcjonowania jednostek organizacyjnych organów administracji publicznej.

Plan przedmiotowy studiów

Studia trwają 2 semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio-niedzielne).

Czesne tylko 390 zł za miesiąc !

ZASADY REKRUTACJI

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;

– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;

– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;

– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;

– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja na studia podyplomowe na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie w terminie:

od 4 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. na semestr zimowy

Punkt rekrutacyjny:

ul. gen. Zajączka 7, 01 – 518 Warszawa, tel. 22 856 52 06, adres e-mail: rekrutacja@wsbio.waw.pl

Pok. nr 3, III piętro.

Godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku: w godz. 8.30 – 15.30,

w soboty: w godz. 9.00-15.00.

TABELA OPŁAT

Wpłat wpisowego i czesnego należy dokonywać na podane poniżej konto Szkoły.

W tytule wpłaty należy wpisać: SP Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym

Numer rachunku bankowego:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony

Oddział 2 PKO BP w Warszawie

45 1020 1068 0000 1302 0072 7586

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA

studia podyplomowe realizowane na Wydziale Bezpieczeństwa WSBiO w Warszawie

sama czapka

W związku z coraz większym znaczeniem szeroko pojętego bezpieczeństwa w życiu codziennym, istnieje potrzeba odpowiedniego, wszechstronnego przygotowania studentów pod względem teoretycznym oraz praktycznym do wykonywania pracy w jednostkach i służbach porządku publicznego. Szczególny nacisk położony jest na znajomość przepisów regulujących działalność służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, również we współpracy międzynarodowej. Merytoryczne przygotowanie studentów spowoduje podniesienie poziomu świadomości o możliwych zagrożeniach występujących na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
Wymaga to właściwego przygotowania kadry kierowniczej, jak i personelu dedykowanego organom administracji państwowej i samorządowej w obszarze bezpieczeństwa państwa, a także przygotowanie kadr na stanowiska zarówno menedżerskie, jak i wykonawcze w podmiotach odpowiedzialnych za nadzór w tym zakresie w firmach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego.
Przygotowanie personelu do zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kształcenia podyplomowego znacznie podniesie rangę przedsięwzięcia oraz umożliwi wykształcenie kadr na odpowiednio wysokim poziomie.

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia na studiach podyplomowych ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM PAŃSTWA jest umożliwienie zdobycia lub podniesienia kwalifikacji osób zatrudnionych lub działających w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego, a zwłaszcza szeroko pojętej administracji. Celem zajęć jest przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania, reagowania kryzysowego i ewentualnych zagrożeń. Celem edukacyjnym jest ukształtowanie odpowiednich kompetencji w zakresie zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na poszczególnych poziomach, zwłaszcza administracji samorządowej zgodnie przepisami prawa z zakresu ochrony ludności, dóbr kultury i reagowania kryzysowego. Bardzo istotnym elementem jest właściwe przygotowanie kadry zarządzającej do realizacji zadań związanych z pełnieniem funkcji w organach administracji publicznej obejmujących obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Studia prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych. Czas trwania studiów wynosi dwa semestry. Łączna liczba godzin wynosi 230, z czego 125 godzin w semestrze pierwszym i 105 godzin w semestrze drugim.
Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń. Każdy przedmiot przewidziany planem studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem z oceną. Studia podyplomowa kończą się egzaminem końcowym zdawanym przez Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa.
Na studia podyplomowe może być przyjęta osoba legitymująca się co najmniej dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia.

ZASADY REKRUTACJI
Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów oraz wniesienia stosownych opłat rekrutacyjnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie wyższego wykształcenia ze stopniem licencjata, inżyniera lub magistra (w zakresie dowolnej dyscypliny).

Wymagane dokumenty:
Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
– podanie na przyjęcie na studia na wewnętrznym formularzu uczelni;
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) – oryginał do wglądu;
– potwierdzenie dokonania opłat rekrutacyjnych;
– dwie fotografie o wymiarach 37 mm x 52 mm;
– kserokopia dowodu tożsamości (dowód do wglądu).

KOSZT STUDIÓW: 2900 zł (całość!)