BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

696Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od dnia 1 października 2010 r. (Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.07.2010 r.).
Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.
Absolwent studiów II stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy magistra.
Absolwent studiów II stopnia posiada poszerzona i pogłębioną wiedzę w zakresie głównych obszarów nauk o bezpieczeństwie w stosunku do wiedzy uzyskanej w wyniku ukończenia studiów I stopnia. Zdobytą wiedzę potrafi umiejętnie wykorzystywać w życiu codziennym i w pracy zawodowej z zachowaniem norm etycznych i współżycia społecznego. Absolwent studiów II stopnia zna i potrafi odpowiednio formułować i objaśniać pojęcia z zakresu rozszerzonej terminologii kierunku studiów i specjalności. Potrafi charakteryzować i objaśniać główne kierunki rozwoju w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Potrafi rozpoznawać, definiować, prezentować i interpretować problemy i zjawiska objęte programem kształcenia. Zna i potrafi stosować podstawowe techniki i nowoczesne środki komunikacyjne. Jest kreatywny i potrafi wdrażać posiadane umiejętności oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów zawodowych w różnych sytuacjach. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, dokonując ich krytycznej oceny, a także integrując potrzebne informacje z różnych dyscyplin. Przy rozwiązywaniu problemów i realizowaniu zadań potrafi pracować samodzielnie, a także współpracować i organizować pracę w większych zespołach. Potrafi przewidywać rozwój sytuacji i samodzielnie podejmować decyzje niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów. Jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Zna język obcy na poziomie B2 z zastosowaniem fachowej terminologii związanej z obszarem nauk o bezpieczeństwie. Jest wrażliwy na problemy społeczne i potrafi inicjować oraz aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności oraz kompetencje społeczne powinny umożliwiać mu podejmowanie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, w tym również na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla. Absolwent studiów II stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia studiów III stopnia.
Specjalności:
Bezpieczeństwo państwa
Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.
Proponowane przedmioty na specjalności:
1. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
2. Międzynarodowe stosunki polityczno-wojskowe
3. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
4. Globalne zagrożenia bezpieczeństwa
5. Współczesne międzynarodowe operacje wojskowe
6. Organizacje bezpieczeństwa międzynarodowego
7. Bezpieczeństwo euroatlantyckie i europejskie
8. Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo publiczne
Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich.
Proponowane przedmioty na specjalności:
1. Zwalczanie przestępczości
2. Prawo karne z elementami postępowania karnego
3. Bezpieczeństwo cywilne
4. Współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
5. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
6. Pozarządowe formy bezpieczeństwa
7. Kryminologia i kryminalistyka
8. System reagowania kryzysowego