BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

812 fm

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne od 10 czerwca 2010 r. Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów I stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę wynikającą z treści kształcenia danego kierunku studiów oraz umiejętność jej wykorzystywania w życiu codziennym i w pracy zawodowej z zachowaniem norm etycznych i współżycia społecznego. Absolwent zna i potrafi odpowiednio formułować i objaśniać pojęcia z zakresu podstawowej terminologii kierunku studiów i specjalności. Potrafi charakteryzować i objaśniać główne kierunki rozwoju w obszarze nauko bezpieczeństwie. Potrafi rozpoznawać, definiować, prezentować i interpretować problemy i zjawiska objęte programem kształcenia. Zna i potrafi stosować podstawowe techniki i nowoczesne środki komunikacyjne. Jest kreatywny i potrafi wdrażać posiadane umiejętności oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów zawodowych. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, dokonując ich krytycznej oceny. Przy rozwiązywaniu problemów i realizowaniu zadań potrafi współpracować i organizować pracę w zespołach. Jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Zna język obcy na poziomie B2. Jest wrażliwy na problemy społeczne i potrafi aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności oraz kompetencje społeczne powinny umożliwiać mu podejmowanie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia studiów II stopnia.

Po ukończeniu pierwszego semestru studiów (do końca drugiego semestru) dokonywany jest wybór specjalności. Kształcenie na specjalności rozpoczyna się na trzecim semestrze studiów. Studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mają do wyboru następujące specjalności studiów (obowiązuje od X. 2012 r.):

Bezpieczeństwo Publiczne

Specjalność przeznaczona dla funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników profesjonalnych firm ochrony i absolwentów policealnych szkół ochroniarskich. W lutym 2011 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji, dzięki któremu absolwenci WSBiO ubiegający się o pracę w Policji zrealizują niezbędne treści teoretyczne.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Prawo karne materialne z prawem wykroczeń – część ogólna
 2. Zasady użytkowania broni
 3. Postępowanie na miejscu zdarzenia
 4. Procedury kontroli i zatrzymywania
 5. Prawo karne materialne z prawem wykroczeń – część szczególna
 6. Procedury kontroli ruchu drogowego
 7. Postępowanie z osobami podejrzanymi o dokonanie przestępstwa
 8. Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE
 9. Prawo i przestępczość nieletnich
 10. Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego

Bezpieczeństwo cywilne 

Specjalność przeznaczona dla pracowników wydziałów zarządzania kryzysowego i spraw obronnych urzędów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów ochrony ludności i mienia, dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 2. Ratownictwo techniczne wobec zagrożeń budowlanych i kominukacyjnych
 3. Zasady zarządzania działaniami ratowniczymi
 4. Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 5. Ochrona przeciwpożarowa, systemy i struktury ratownicze
 6. Ratownictwo specjalistyczne
 7. Organizacja procesów ewakuacji
 8. Ochrona środowiska naturalnego
 9. Ochrona przed czynnikami masowego rażenia
 10. System obrony cywilnej i ochrony ludności

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe od 4 sierpnia 2009 r.

Studia I stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent studiów I stopnia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia oraz po złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.
Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę wynikającą z treści kształcenia danego kierunku studiów oraz umiejętność jej wykorzystywania w życiu codziennym i w pracy zawodowej z zachowaniem norm etycznych i współżycia społecznego. Absolwent zna i potrafi odpowiednio formułować i objaśniać pojęcia
z zakresu podstawowej terminologii kierunku studiów
i specjalności. Potrafi charakteryzować i objaśniać główne kierunki rozwoju
w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Potrafi rozpoznawać, definiować, prezentować i interpretować problemy i zjawiska objęte programem kształcenia. Zna i potrafi stosować podstawowe techniki i nowoczesne środki komunikacyjne. Jest kreatywny i potrafi wdrażać posiadane umiejętności oraz wykorzystywać dostępne źródła informacji w realizacji zadań i rozwiązywaniu problemów zawodowych. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, dokonując ich krytycznej oceny. Przy rozwiązywaniu problemów i realizowaniu zadań potrafi współpracować i organizować pracę w zespołach. Jest świadomy konieczności ciągłego kształcenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania kompetencji społecznych. Zna język obcy na poziomie B2. Jest wrażliwy na problemy społeczne i potrafi aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Zdobyta wiedza i posiadane umiejętności oraz kompetencje społeczne powinny umożliwiać mu podejmowanie pracy w instytucjach i organach administracji publicznej i służbach właściwych w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.
Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia studiów II stopnia.

Po ukończeniu pierwszego semestru studiów (do końca drugiego semestru) dokonywany jest wybór specjalności. Kształcenie na specjalności rozpoczyna się na trzecim semestrze studiów.
Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają do wyboru następujące specjalności studiów  (obowiązuje od X.2012 r.):

Bezpieczeństwo państwa

Program specjalności koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i rozwiązywaniem problemów w sytuacjach zagrożenia. Specjalność skierowana jest do obecnych i przyszłych pracowników służb bezpieczeństwa państwa, np. Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Zagrożenia militarne i niemilitarne bezpieczeństwa państwa
 2. Bezpieczeństwo publiczne i cywilne
 3. Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości
 4. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 5. Sojusz Północno-Atlantycki i jego rola w bezpieczeństwie międzynarodowym
 6. Bezpieczeństwo państwa i obrona narodowa
 7. Pozamilitarne przygotowania obronne państwa
 8. Polska w międzynarodowych operacjach pokojowych
 9. Świadczenia na rzecz obronności
 10. Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych

Zarządzanie kryzysowe

Program specjalności zakłada wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania kryzysowego stosowanego przez wszystkie jednostki administracji zarówno państwowej, jak i samorządowej, a także instytucji bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci specjalności przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia w strukturach Policji, Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Zdrowia, Biurze Ochrony Rządu oraz innych jednostkach administracji bezpieczeństwa.

Proponowane przedmioty na specjalności:

 1. Planowanie i logistyka przedsięwzięć ochrony ludności
 2. Prawne podstawy zarządzania kryzysowego
 3. Organy administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym
 4. Ochrona przeciwpożarowa, systemy i struktury ratownicze
 5. Ratownictwo medyczne
 6. Zasady zarządzania działaniami ratowniczymi
 7. Organizacja procesów ewakuacji
 8. Obszary podległe obowiązkowej i szczególnej ochronie
 9. Bezpieczeństwo komunikacji powietrznej państwa
 10. System obrony cywilnej i ochrony ludności