Studenci BW i BN V semestr

Lista osób, które zaliczyły praktykę studencką BW:

Lista osób, które zaliczyły praktykę studencką BN:

Uprzejmie informujemy, iż ostateczny termin złożenia dokumentów dot. praktyki studenckiej upływa w dniu 31 stycznia br. Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk będzie pełnił dyżur również w dniu: 20.01.2018 r. 9:00 – 13:00

Uprzejmie przypominamy o obowiązku odbycia praktyki studenckiej na V semestrze studiów licencjackich. Zasady odbywania i zaliczania praktyk dostępne są na stronie http://www.wsbio.waw.pl/  w zakładce Praktyki studenckie.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o dopełnienie wyżej wspomnianego obowiązku. Przypominamy również, iż zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej jest jednym z warunków zaliczenia semestru.

Jednocześnie informujemy, iż Biuro Praktyk czynne jest w dni powszednie w godzinach
8:30 – 15:30, pokój nr 1 (sekretariat).

W drodze wyjątku, Biuro Praktyk czynne będzie również w soboty: 14.10.2017 r., 21.10.2017 r., 04.11.2017 r., 09.12.2017 r. w godzinach 9:00 – 13:00, pokój nr 1 (sekretariat).

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk: 22 856 52 06 wew. 1, kontakt e-mail: sekretariat@wsbio.waw.pl

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK

Obowiązek odbycia praktyk
Zgodnie z programem nauczania i planem studiów na kierunkach:
bezpieczeństwo narodowe
bezpieczeństwo wewnętrzne
oraz Regulaminem praktyk studenckich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie do odbycia studenckiej praktyki zawodowej zobowiązani są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Uwaga! Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej lub innej działalności . Szczegóły na dole strony.
Przed rozpoczęciem praktyki
Student poszukuje możliwości odbycia praktyki samodzielnie lub korzysta z pomocy Pełnomocnika dziekana ds. praktyk.
Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem praktyk studenckich oraz z Ramowym programem praktyk dla właściwego kierunku studiów. Fakt zapoznania się z ww. dokumentami student poświadcza podpisem w załączniku nr 1 do Regulaminu, który należy dostarczyć Pełnomocnikowi dziekana ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.
Po jego dostarczeniu student otrzymuje skierowanie na praktykę.
Termin odbycia praktyki
Praktyka studencka odbywa się po ukończeniu II roku studiów. Rozliczenie praktyki (wpis do karty okresowych osiągnięć studenta i indeksu) następuje na V semestrze nauki.
Wymiar praktyki
Wymiar praktyki wynosi 120 godzin. W zależności od możliwości zakładu pracy i/lub studenta dzienny wymiar godzinowy może być różny (np: 15 dni x 8 godzin, 20 dni x 6 godzin).
Miejsce odbywania praktyki
Studenci mogą odbywać praktyki w:
* jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem państwa i obywateli,
* innych zakładach pracy gwarantujących realizację zadań praktykanta i osiągnięcie określonych efektów kształcenia.
Dokumenty
Niektóre instytucje przyjmujące studentów na praktyki wymagają dostarczenia dodatkowych dokumentów. Najczęściej są to:
* porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a instytucją na przyjęcie studenta na praktykę (do pobrania u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk),
* zaświadczenie studenta potwierdzające status studenta (do pobrania w dziekanacie), * kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie NNW – ogólne lub na okres trwania praktyki (student indywidualnie zawiera umowę z dowolną firmą ubezpieczeniową na czas trwania praktyki).
Odbywanie praktyki
Student odbywa praktyki w oparciu o Regulamin praktyk studenckich i Ramowy program praktyk dla właściwego kierunku studiów. W trakcie praktyki student zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń i wskazówek opiekuna praktyki w instytucji, w której odbywa praktykę.
Zaliczenie praktyki
Po zakończeniu praktyki student składa u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej (wystawione przez instytucję, w której odbywa się praktyka – załącznik nr 4 do Regulaminu) w ciągu 14 dni od zakończenia praktyki. Na podstawie zaświadczenia Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zalicza praktyki poprzez wpis w karcie okresowych osiągnięć studenta i indeksie (niezaliczenie praktyki następuje w sytuacjach, o których mowa w Regulaminie praktyk studenckich § 13 ust. 8).
Zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej i innej działalności
Student ubiegający się o zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie pracy zawodowej zobowiązany jest do złożenia u Pełnomocnika dziekana ds. praktyk:
1. wypełnionego podania stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu praktyk studenckich,
2. innych dokumentów określonych w wyżej wymienionym załączniku (obowiązujące wszystkich („Do podania załączam:”) oraz w zależności od rodzaju działalności)
REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK

Informacji i pomocy w sprawach praktyk udziela Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa
i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie:
mgr Sylwia Proszkiewicz
Kontakt: e-mail: praktyki@wsbio.waw.pl
tel. 22 856 52 06 wew. 111

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin praktyk studenckich w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie wraz z załącznikami.
Zgodnie z zaleceniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 1 października 2011 r. Polska Komisja Akredytacyjna) w Regulaminie praktyk został umieszczony system kontroli praktyk studenckich (rozdział V), co reguluje Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie nr 14/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.

Regulamin praktyk studenckich
Załącznik nr 1 – Wniosek studenta o wydanie skierowania na praktykę.
Załącznik nr 2 – Skierowanie na praktykę.
Załącznik nr 3 – Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych.
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o odbyciu praktyki.
Załącznik nr 5 – Podanie o zaliczenie praktyki.
Załącznik nr 6 – Oświadczenie (dla służb mundurowych).
Załącznik nr 7 – Ramowy program praktyk – bezpieczeństwo narodowe.
Załącznik nr 8 – Ramowy program praktyk – bezpieczeństwo wewnętrzne.
Załącznik nr 9 – Ankieta dla studentów.